بررسی وضعیت بازیهای فکری در گفتگو با خبرگزاری فارس